Skipulags- og umhverfisnefnd, fundur nr. 90

21.02.2023 08:45

Skipulags- og umhverfisnefnd Hörgársveitar

90. fundur

Fundargerð

 

Þriðjudaginn 21. febrúar 2023 kl. 08:45 kom skipulags- og umhverfisnefnd Hörgársveitar saman til fundar á skrifstofu sveitarfélagsins.

Fundarmenn: Jón Þór Benediktsson formaður, Agnar Þór Magnússon, Sunna María Jónasdóttir, Ásrún Árnadóttir, og Bjarki Brynjólfsson í skipulags- og umhverfisnefnd, Sigríður Kristjánsdóttir skipulagsfulltrúi , Vigfús Björnsson byggingarfulltrúi og Snorri Finnlaugsson sveitarstjóri.

Fundargerð ritaði Snorri Finnlaugsson, sveitarstjóri.

1. Moldhaugar/Skútar, aðal- og deiliskipulag

Auglýsingartímabili aðal- og deiliskipulagstillögu fyrir athafna-, efnistöku- og afþreyingar- og ferðamannasvæði á Moldhaungahálsi lauk þann 7. febrúar 2023 og bárust átta erindi vegna málsins. Nefndin fer yfir innkomin erindi í þeirri röð sem á eftir fer.

1. erindi, sendandi Minjastofnun

Athugasemd a) sendandi gerir athugasemd við að bæta þurfi við upplýsingum og uppfæra upplýsingar sem fyrir eru í auglýstri skipulagstillögu með hliðsjón af nýrri fornleifaskráningu sem unnin var á vegum Byggðasafns Skagafjarðar.

Afgreiðsla skipulags- og umhverfisnefndar: Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkti að leggja til við sveitarstjórn að upplýsingar um menningarminjar í deiliskipulaginu séu uppfærðar með hliðsjón af fornleifaskráningu Byggðasafns Skagafjarðar í samræmi við erindi sendanda.

Athugasemd b) hliðra þarf byggingarreit sem staðsettur er fast upp við fornleif „Skútar 2776-2“ út fyrir 15 m friðhelgi fornleifarinnar. gróðurbelti sem skipulagt er við fornleifar „Skútar 2776-4, 5, 6 og 8“ þarf að færa vegna 15 m friðhelgi fornminjanna. Samkvæmt skipulagsdrögunum á að leggja veg um 2 metra frá fornleif Skútar 2776-16 sem er þar með innan 15 m friðhelgi hennar. Þar þarf að færa veginn þannig að hann raski ekki fornleifum.

Afgreiðsla skipulags- og umhverfisnefndar: Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkti að leggja til við sveitarstjórn að byggingarreitir og framkvæmdir á deiliskipulagi skuli aðlaga að helgunarsvæði friðlýstra menningarminja sbr. erindi sendanda.

Athugasemd c) Gömul fornleifanúmer eru inná skipulagsuppdrættinum, EY217:009 og EY-271:007 (2x). Þau eru óþörf þar sem skráningin hefur nú verið uppfærð.

Afgreiðsla skipulags- og umhverfisnefndar: Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkti að leggja til við sveitarstjórn að merkingar á deiliskipulagsuppdrætti verði uppfærðar m.v. ný skráningarnúmer.

Athugasemd d) Í kafla 2.7 þarf að taka fram að eftir eigi að skrá fornleifar á hluta skipulagssvæðisins og hvenær verði gengið frá þeirri skráningu.

Afgreiðsla skipulags- og umhverfisnefndar: Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkti að leggja til við sveitarstjórn að tekið skuli fram í kafla 2.7 í greinargerð deiliskipulags að eftir sé að skrá fornminjar á hluta skipulagssvæðisins.

Athugasemd e) Sendandi vekur athygli á 2. mgr. 24. gr. laga um menningarminjar nr. 80/2012 þar sem fram kemur að ef áður ókunnar minjar finnist við framkvæmdir skuli framkvæmd stöðvuð og Minjastofnun tilkynnt um minjarnar.

Afgreiðsla skipulags- og umhverfisnefndar: Gefur ekki tilefni til bókunar.

2. erindi, sendandi Heilbrigðiseftirlit Norðurlands eystra

athugasemd a) Sendandi telur að umgengisreglur innan geymslusvæðis þurfi að vera skýrari og að þar þurfi að koma fram að vélum, tækjum og bílum skuli raðað upp á snyrtilegan hátt svo auðveldlega megi hafa eftirlit með ástandi þeirra.

Afgreiðsla skipulags- og umhverfisnefndar: Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkti að leggja til við sveitarstjórn að ákvæði um að bílum, tækjum og vélum inni á geymslusvæði skuli raðað reglulega upp svo unnt sé að komast að öllum munum og meta ástand þeirra skuli bætt við umgengisreglur í deiliskipulagi.

Athugasemd b) Sendandi telur mikilvægt að ekki verið heimilt að geyma á svæðinu aðra lausamuni en bíla, vélar og tæki sem hafa verið tæmd af olíum og öðrum spilliefnum.

Afgreiðsla skipulags- og umhverfisnefndar: Skipulags- og umhverfisnefnd telur að búnaður og munir sem þörf verður á að geyma á geymslusvæðinu verði fjölbreyttari en svo að hægt sé að einskorða skipulagsskilmálana við að einungis sé heimilt að geyma vélar, bíla og tæki. Skipulags- og umhverfisnefnd telur afar brýnt að fyrirbyggja að spilliefni berist frá geymslusvæði út í umhverfið og bendir á að skilmálar um yfirborðsfrágang geymslusvæðis í kafla 3.11 í greinargerð deiliskipulags miði að því marki. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að fulltrúar sveitarfélagsins fundi með HNE til að fara yfir athugasemdina.

Athugasemd c) Að mati sendanda þarf að gera grein fyrir því hvaða framkvæmdir og aðgerðir felast í fyrsta áfanga geymslusvæðisins.

Afgreiðsla skipulags- og umhverfisnefndar: Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkti að leggja til við sveitarstjórn að afmörkun á umfangi fyrsta áfanga, nákvæmari afmörkun framkvæmdatíma sem og upplýsingum um yfirborðsfrágang og uppbyggingu og fráveitu geymsluplans sé fært inn í deiliskipulagsgögnin.

Athugasemd d) Gera hefði þurft grein fyrir því í umhverfisskýrslu sem fylgdi skipulagstillögunum hvaða áhrif þættir á borð við hávaða, ryk og lykt frá iðnarstarfsemi s.s. efnisvinnslu, steypustöð og malbikunarstöð kunna að hafa á aðra starfsemi sem fyrirhuguð er innan svæðisins, þar á meðal söfn, markaðstorg, starfsmannabústaði og íbúðarhús.

Afgreiðsla skipulags- og umhverfisnefndar: Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkti að leggja til við sveitarstjórn að mati á áhrifum hávaða, ryks og lyktar frá athafnasvæði á aðra starfsemi innan svæðisins sé bætt við umhverfisskýrslu.

Athugasemd e) Fram kemur ýmsar lagnir liggi um svæðið þar á meðal aðveitulögn fyrir neysluvatn til Akureyrar. Mikilvægt er að settar verði verklagsreglur sem tryggja að neysluvatnslagnir og aðrar lagnir á svæðinu skemmist ekki vegna vinnu eða framkvæmda á svæðinu.

Afgreiðsla skipulags- og umhverfisnefndar: Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkti að leggja til við sveitarstjórn að upplýsingum um helgunarsvæði hverrar lagnar sé bætt við greinargerð deiliskipulags sem og ákvæði um að framkvæmdir innan helgunarsvæðisins og ráðstafanir sem geta haft áhrif á viðkomandi lögn séu háðar samþykki eiganda langarinnar.

Athugasemd f) Sendandi telur upp þær framkvæmdir og starfsemi sem fram koma í deiliskipulagstillögunni sem háðar eru starfsleyfi eða eru eftirlitsskyldar af hálfu heilbrigðiseftirlits.

Afgreiðsla skipulags- og umhverfisnefndar: Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkti að leggja til við sveitarstjórn að upplýsingum um leyfisskylda og eftirlitsskyldar framkvæmdir og starfsemi sé bætt við greinargerð deiliskipulags.

3. erindi, sendandi Umhverfisstofnun

Athugasemd a) Umhverfisstofnun telur að leggja eigi áherslu á að langtíma geymsla verði eins innarlega í námunni og kostur er. Ljóst má verða að það taka mun langan tíma að reisa þau mannvirki sem skilgreind eru í skipulaginu. Því þarf að leggja megináherslu á að koma tækjum, vélum og öðru dóti sem best fyrir þannig að ekki verði til lýta því hér eru fyrirhugaðar framkvæmdir sem munu hafa langan aðdraganda og mikilvægt að leggja mikla áherslu á að ásýnd svæðisins verði sem best.

Afgreiðsla skipulags- og umhverfisnefndar: Skipulags- og umhverfisnefnd telur að komið sé til móts við athugasemd sendanda á fullnægjandi hátt í auglýstri skipulagstillögu.

4. erindi, sendandi Skógræktin

Athugasemd a) Í tillögu að deiliskipulagi sést að hluti skógræktarsvæðis á Moldhaugum fer undir byggingar m.m. (t.d. byggingar 1, 3 og 7) á hluta svæðis sem á uppdrætti er merkt safnsvæði. Nú er ekki fyllilega ljóst skv. greinagerð með deiliskipulagsbreytingartillögunni, að hvaða leyti þarf að ryðja þennan skóg, og vissulega væri eðlilegt að því væri meiri gaumur gefinn í deiliskipulagstillögunni. Þá bendir Skógræktin á að þurfi að ryðja skóg undir mannvirki eða annað, og þannig að þar með sé ekki mögulegt að rækta skóg upp á sama stað, fellur það undir 19. gr. laga um skóga og skógrækt nr. 33/2019, þar sem segir að varanleg eyðing skóga sé óheimil nema til komi mótvægisaðgerðir, og að framkvæmdaleyfi sé háð því að Skógræktin samþykki mótvægisaðgerðir.

Afgreiðsla skipulags- og umhverfisnefndar: Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkti að leggja til við sveitarstjórn að upplýsingum sem fram koma í erindi sendanda um eyðingu skógar og mótvægisaðgerðir verði bætt við skilmála deiliskipulags.

5. erindi, sendandi Vegagerðin

Athugasemd a) Vegagerðin óskar eftir því að skilyrði verði sett um að samráð verði haft við Vegagerðina við hönnun jarðvegsmana til að forðast óþarfa snjósöfnun á Hringvegi.

Afgreiðsla skipulags- og umhverfisnefndar: Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkti að leggja til við sveitarstjórn að skilmála verði bætt við deiliskipulag um að samráð við Vegagerðina skuli fara fram áður en framkvæmdaleyfi vegna jarðvegsmana við þjóðveginn er gefið út.

Athugasemd b) Í greinagerð kemur fram að endurskoða þarf gatnamót við Þjóðveg 1 í

samráði við Vegagerðina, sem er í samræmi við fyrri umsagnir.

Á auglýsingartímabili skipulagstillögunnar kom einnig annað erindi frá sendanda þar sem þess var óskað að vegamót skipulagssvæðisins við Þjóðveg 1 væru skilin frá skipulagstillögunni til að unnt væri að útfæra vegamótin á fullnægjandi hátt síðar án deiliskipulagsbreytingar.

Afgreiðsla skipulags- og umhverfisnefndar: Skipulags- og umhverfisnefnd telur óheppilegt að gatnamótin verði skilin frá deiliskipulaginu.

6. erindi, sendandi Norðurorka

Athugasemd a) sendandi upplýsir að stofnlögn hitaveitu og vatnsveitu frá Vöglum/Þelamörk að Akureyri liggi um skipulagssvæðið og að ekki sé heimilt að fergja hana eða raska á annan hátt.

Afgreiðsla skipulags- og umhverfisnefndar: Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkti að leggja til við sveitarstjórn að upplýsingum um helgunarsvæði hitaveitu- og vatnsveitulagna á skipulagssvæðinu verði bætt við greinargerð deiliskipulags sem og ákvæði um að framkvæmdir innan helgunarsvæðisins eða framkvæmdir sem geta haft áhrif á lögnina séu háðar leyfi Norðurorku.

Athugasemd b) sendandi upplýsir að verið sé að meta hvort hitaveitulögn sem um svæðið liggur anni væntanlegu byggingarmagni á skipulagssvæðinu.

Afgreiðsla skipulags- og umhverfisnefndar: Gefur ekki tilefni til bókunar.

7. erindi, sendandi Rarik

Athugasemd a) sendandi bendir á vegna fyrirhugaðra framkvæmda geti þurft að færa tvo 11 kv jarðstrengi sem liggja um skipulagssvæðið og fer fram á samráð vegna nýrra lagnaleiða fyrir strengina.

Afgreiðsla skipulags- og umhverfisnefndar: Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkti að leggja til við sveitarstjórn að ákvæði um samráð við Rarik vegna færslu jarðstrengjanna verði bætt við deiliskipulagsgreinargerðina.

8. erindi, sendandi Náttúrufræðistofnun Íslands

Athugasemd a) Sendandi bendir á að tveir votlendisflákar sem fram koma í lýsingu Harðar Kristinssonar frá 1999 skarist að einhverju leyti við lóðir nr. 21 og 23 og að það fari ekki saman við það sem fram kemur í töflu 11 í matsskýrslu aðalskipulagstillögu.

Afgreiðsla skipulags- og umhverfisnefndar: Skipulags- og umhverfisnefnd telur að skörun við votlendisfláka við lóðir 21 og 23 sé svo óveruleg að það gefi ekki tilefni til breytinga á auglýstum skipulagstillögum.

Athugasemd b) sendandi bendir á að gömul skráning bendi til að Maríulykill finnist á Moldhaugnahálsi, en Maríulykill er á válista NÍ. Sendandi telur að kanna þurfi fyrirhugað framkvæmdasvæði í júní mánuði til að ganga úr skugga um að verndaðar gróðurtegundir raskist ekki vegna framkvæmdaráforma.

Afgreiðsla skipulags- og umhverfisnefndar: Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkti að leggja til við sveitarstjórn að ákvæði um verndun Maríulykils verði bætt við greinargerð deiliskipulags og að áður en til útgáfu framkvæmdaleyfis komi skuli liggja fyrir úttektarskýrsla þar til bærs aðila þar sem staðsetning gróðurtegunda á válista komi fram.

Athugasemd c) Til að draga úr búsvæðatapi vaðfugla við framkvæmdir vill Náttúrufræðistofnun hvetja til þess að sem mestu af óröskuðum svæðum verði hlíft og trjágróður notaður sparlega og staðsettur sem næst þeim mannvirkjum sem honum er ætlað að fela.

Afgreiðsla skipulags- og umhverfisnefndar: Skipulags- og umhverfisnefnd bendir á að fyrirhuguð skjólbelti/skógrækt á svæðinu þjóni þeim tilgangi að takmarka innsýn á svæðið. Því er óheppilegt að draga úr umfangi þeirra.

Athugasemd d) Hins vegar mætti setja skilyrði um snyrtilegan frágang námunnar þar sem vinnslu er lokið og áfangaskipta frekari námuvinnslu. Skógrækt og manngerð landmótun munu aldrei bæta fyrir horfin landslagsform en gætu dregið úr neikvæðri ásýnd námuvinnslunnar á landslagið.

Afgreiðsla skipulags- og umhverfisnefndar: Skipulags- og umhverfisnefnd bendir á að áfangaskiptingu efnistöku og frágangi námusvæðis að starfsemi lokinni er lýst í deiliskipulagsgögnum. Skipulags- og umhverfisnefnd bendir ennfremur á að landmótun og skógrækt dragi úr innsýn á svæðið og stuðli því að öðrum umhverfistengdum markmiðum skipulagsins. Því sé ekki heppilegt frá umhverfslegu sjónarmiði að draga úr umfangi þeirra framkvæmda.

Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkti að leggja til við sveitarstjórn að auglýstum aðal- og deiliskipulagstillögum verði breytt í samræmi við afgreiðslu nefndarinnar á athugasemdum 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2c, 2d, 2e, 2f, 4a, 5a, 6a, 7a og 8b.

Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkti að leggja til við sveitarstjórn að svo breytt aðalskipulagstillaga verði samþykkt skv. 1. mgr. 32. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og að skipulagsfulltrúa verði falið að fullnusta gildistöku aðalskipulagsbreytingarinnar.

Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkti að leggja til við sveitarstjórn að fundað verði með HNE vegna athugasemda sem fram koma í erindi þess áður en deiliskipulagstillaga verður afgreidd endanlega.

2. Glæsibær áfangi 3, skipulagslýsing

Auglýsingatímabili á skipulagslýsingu vegna Glæsibæjar áfanga 3 lauk 15. febrúar 2023

og bárust nokkur erindi vegna málsins. Umsagnarfrestur hefur verið framlengdur til 27. febrúar 2023.

Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkti að fresta afgreiðslu málsins þar sem framlengdur umsagnarfrestur er ekki liðinn.

3. Lækjarvellir, breyting á deiliskipulagi

Lögð fram tillaga að breytingu á deiliskipulagi Lækjarvalla unnin af Landmótun dags. 9.2.2023. Fyrir liggur samþykki annara landeigenda á skipulagssvæðinu á tillögunni.

Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að vinnslu tillagan verði sett í kynningarferli

4. Lónsá, hugmyndir um ofanvatnslausnir frá Móahverfi á Akureyri

Framhald umræðu um kynningu frá Akureyrarbæ um Móahverfi. Blágrænar ofanvatnslausnir verða hafðar í hávegum í hönnun á hverfinu. Skipulagsfulltrúi og byggingarfulltrúi gerðu grein fyrir rýni sínu á ofanvatnslausnum í Móahverfi.

Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkti að leggja til við sveitarstjórn að þar sem að það er ljóst að ofanvatnið muni renna að sveitarfélagamörkum Akureyrar og Hörgársveitar þá geri Hörgársveit kröfu um að öll útfærsla blágrænna ofanvatnslausna verði unnin í samráði við skipulags- og umhverfisnefnd Hörgársveitar.

Jafnframt bendir skipulags- og umhverfisnefnd á að til að hverfið geti að fullu talist blágrænt þá þarf að gera kröfu um að öll þök séu græn.

5. Vaglir, ósk um breytingu á skráningu

Ármann Halldórsson sækir f.h. Framkvæmdasýslunnar - Ríkiskaupa um samþykki sveitarstjórnar við hnitsetningu lóðar fyrir vatnsból á Vöglum (Vaglir lóð, L152545). Erindinu fylgir uppdráttur dags. 17. janúar 2022.

Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkti að leggja til við sveitastjórn að erindið verði samþykkt.

6. Upplifunarhótel Hjalteyri, kynning

Lagt fram til kynningar hugmyndir um upplifunarhótel á Hjalteyri.

Skipulags- og umhverfisnefnd lýsir yfir ánægju með framkomnar hugmyndir.

7. Akureyrarbær, svæði fyrir litabolta í landi Blómsturvalla

Erindi frá Akureyrarbæ þar sem kynntar eru hugmyndir um litaboltavöll í landi í eigu Akureyrarbæjar að Blómsturvöllum í Hörgársveit.

Skipulags- og umhverfisnefnd óskar eftir uppdrætti sem sýnir á greinilegan hátt skipulag svæðisins og staðsetningu bílastæða og aðstöðuhúss.

Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að þegar slíkur uppdráttur liggur fyrir verði erindið sett í grenndarkynningu.

8. Svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs á Norðurlandi

Lögð fram til kynningar tillaga að svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs á Norðurlandi.

Lagt fram til kynningar.

Fleira gerðist ekki, fundi slitið kl. 11:35